Këndi për Inxhinierë

Këndi për Inxhinierë

AUTOCAD (DWG) dhe detajet në PDF

Këtu mundeni të gjeni të dhënat për llojet e konstruksioneve (formatet DWG i PDF) të cilat janë të punuara në përputhje me rregulloren më të re të ndërtimeve me energji efiçiente

CAD detalji
ZGJIDHJET DHE PRODUKTET
ZGJIDHJET DHE PRODUKTET
KNAUFTERM 2 PRO

Programi „KnaufTerm 2 PRO“ synon të përbmush të gjitha kushtet e definuara me rregullore aktuale, si dhe aktet në pritje, gjegjësisht ndryshimet dhe plotësimet, dhe ofron Projektueseve shërbime komplete. Shkarkoni! 

KT 2 PRO
RAPORTI MBI QËNDRUESHMËRINË

Këtu nund të shiqoni raportet mbi qëndrueshmërinë, - të cilat hasen në aksionet tona dhe veshtirësitë në këte fushë, dhe më gjerë.

Izvestaji o odrzivosti
Rregulla